S ohledem na přínosy, které zařízení Crystal blue přináší, nabízíme možnost uplatnění jeho investice v následujících oblastech dotační podpory, které budou představeny v rámci nového programového období 2021-2027. Podpora bude poskytována prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství:

 • Úspory energie a obnovitelné zdroje
 • Modernizace zařízení na výrobu a rozvod energie pro vlastní spotřebu, vedoucí ke zvýšení její účinnosti
 • Modernizace či změny konfigurace výrobních nebo zpracovatelských zařízení
 • Realizace vodíkových aplikací
 • Zavedení inovativních prvků řízení efektivního nakládání s energií
 • Snížení energetické náročnosti a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie
 • Environmentální opatření, transformace uhelných regionů a podpora přechodu k oběhovému hospodářství
 • Rekonstrukce zařízení výrob s nebezpečnými chemickými látkami, chladicích zařízení, skladovacích nádrží, nádrží kapalných uhlovodíků, skladů hořlavých kapalin a kapalných průmyslových hnojiv
 • Výstavba a modernizace úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody včetně výstavby a modernizace systémů pro ochranu zdrojů pitné vody v jejich bezprostřední blízkosti sloužících veřejné potřebě
 • Recyklace vody ve výrobních podnicích v odvětvích s vysokou spotřebou vody pro technologické účely (potravinářský, papírenský, chemický, textilní, energetika apod.)
 • Optimalizace spotřeby vody v rámci samotného výrobního procesu, jejichž cílem je primární snížení spotřeby vody.
 • Následné využití šedé/využité provozní vody v různých procesech, provozech a operacích – instalace vhodných filtračních technologií
 • Ekologické zemědělství
 • Podpora systémů hospodaření šetrného k životnímu prostředí
 • Posílení degradace půdy
 • Zachování a obnovení cenných stanovišť na zemědělské půdě z hlediska druhové různorodosti a zvýšení ekologické stability a estetické hodnoty krajiny
 • Investice v živočišné a rostlinné výrobě vedoucí ke snížení výrobních nákladů, modernizaci nebo zlepšení jakosti vyráběných produktů zvýšení účinnosti využívání výrobních faktorů
 • Zvýšení efektivity výroby a celkové konkurenceschopnosti malých a středních podniků v oblasti zpracování zemědělských produktů
 • Zavádění průmyslu 4.0 a robotizace
 • Modernizace zdravotnictví

 

Finanční podpora pro realizaci projektů bude poskytnuta ať už formou přímé finanční podpory (dotace, různé formy návratné podpory či finančních nástrojů) nebo nepřímou formou (např. investičních pobídek).

V případě zájmu o bližší informace a možnosti využití dotační podpory pro realizaci Vašich investic nás neváhejte kontaktovat.